My Cart

Close

Syko Blouse White

Syko Blouse White
Syko Blouse White

Designer: Ancient Kallos

€140,00 €200,00
Ancient Kallos âáìâáêåñü ìðëïõæÜêé ìå ìïôßâï óå ó÷Ýäéï óýêïõ êáé ëéëÜ êïñäüíé ìå ÷åéñïðïßçôåò öïõíôßôóåò.
  • ×ñþìá: Ëåõêü, ðñÜóéíï êáé ìùâ
  • 100% ÂáìâÜêé
  • Æþíç êïñäüíé ìå öïõíôßôóåò
  • Ðëýóéìï óôï ÷Ýñé

Hello You!

Join our mailing list