My Cart

Close

Reforms Big

Reforms Big
Reforms Big
Reforms Big

Designer: Xenaki Ceramic Art & Design Studio

€121,00

ÊáíÜôá Þ ÂÜæï

ÄéáóôÜóåéò (ÌÞêïò x ÐëÜôïò x ¾øïò): 28x28x3 cm

Ôá áíôéêåßìåíá åßíáé ÷åéñïðïßçôá êáé ìðïñåß íá Ý÷ïõí ðïëý ìéêñÝò äéáöïñÝò ùò ðñïò ôï ÷ñþìá êáé ôéò äéáóôÜóåéò. Óå êáìßá ðåñßðôùóç äåí åßíáé ðáíïìïéüôõðá.

Hello You!

Join our mailing list