My Cart

Close

Motif Candle Leather Mahogany

Motif Candle Leather Mahogany

Designer: KOBO

€62,00

 KO-661403
 Core Collection
 Medium

Êåñß áðü 100% óüãéá ìå ìåßãìá áñùìÜôùí áðü êÜñäáìï, ëåâéèü÷ïñôï êáé ôç ìõñùäéÜ ôïõ äÝñìáôïò. 80+ þñåò ïñèÞò êáýóçò

Hello You!

Join our mailing list