My Cart

Close

Minimal Bracelet

Minimal Bracelet

Designer: My Lifelikes

€26,00
Minimal ëåðôÞ ÷ñõóÞ âÝñãá. Ãéá åóÜò ðïõ ðñïôéìÜôå ôá ëåðôÜ âñá÷éüëéá, ìßá ëåðô? âÝñãá åßíáé áñêåôÞ ãéá íá äþóåé chic and classy ýöïò óôï íôýóéìü óáò. ÖïñåóÝ ôçí ìáæß ìå ôá õðüëïéðá charms óïõ ãéá åíôõðùóéáêÝò mix and match óõíèÝóåéò êáé ðéï glam-chic looks!

Hello You!

Join our mailing list