My Cart

Close

Liquid Marseille Soap 300ml - Karite

Liquid Marseille Soap 300ml - Karite

Designer: Compagnie de Provence

€29,00
Õãñü óáðïýíé ÷åñéþí Ìáóóáëßáò 300ml ìå Üñùìá áðü ëåõêÜ Üíèç ìå íüôåò áðü musk. Èñåðôéêü êáé áöñþäåò, ðåñéÝ÷åé Ýíá åéäéêü óýìðëåãìá âïôÜíùí êáé âïýôõñï ÊáñéôÝ ðïõ åíõäáôþíïõí ôï äÝñìá åíþ ôáõôü÷ñïíá ôï êáèáñßæïõí.

Hello You!

Join our mailing list