My Cart

Close

Hand Balm 75ml Incense Lavender

Hand Balm 75ml Incense Lavender

Designer: Compagnie de Provence

€18,00
Âalm ÷åñéþí 75ml åìðëïõôéóìÝíï ìå 88,7% öõôéêÜ Ýëáéá ðïõ åíõäáôþíïõí êáé ðñïóôáôåýïõí ôï äÝñìá, áöÞíïíôáò ôçí åðéäåñìßäá áðáëÞ êáé áíáæùïãïíçìÝíç. ¸íôïíç êáé ðéêÜíôéêç ìõñùäéÜ áðü ìáýñï ðéðÝñé êáé íüôåò ïëüöñåóêïõ ãéáóåìéïý.

Hello You!

Join our mailing list