My Cart

Close

Votsalo

Votsalo
Votsalo
Votsalo
 

Designer: Xenaki Ceramic Art & Design Studio

€44,00

Êåñáìéêü ðéÜôï

Ôá áíôéêåßìåíá åßíáé ÷åéñïðïßçôá êáé ìðïñåß íá Ý÷ïõí ðïëý ìéêñÝò äéáöïñÝò ùò ðñïò ôï ÷ñþìá êáé ôéò äéáóôÜóåéò. Óå êáìßá ðåñßðôùóç äåí åßíáé ðáíïìïéüôõðá.

Back To Ceramic

Hello You!

Join our mailing list